Studie lokality Na Stráni v Rapotíně


Letecký pohled na lokalituKategorie: urbanismus
Status: studie
Místo: Rapotín
Rok: 2016
Autoři: Zbyněk Mrkus

 

 

Umístění lokality v ČR

 

 

 

 

 

Plán řešení lokality

Panoramatická fotka lokality

Příjezdová komunikace

Možnosti využití

Nákres úpravy lokality

Studie budov

Studie budov

 

 

 

Analýza místa

Řešená lokalita Na Stráni v Rapotíně, známá také jako Na Střelnici se nachází mimo souvisle zastavěné území obce, v západní části, blíže Šumperku, na pozemcích parcelní číslo 2711/1, 2711/54, 2718/2 a 2719. Území je přístupné po místní komunikaci. Nemalou část území ovlivňuje ochranné pásmo skládky, které je doporučeno min. 500m od bytových objektů, nemocnic, objektů občanské vybavenosti a rekreačních objektů. Současný územní plán navrhuje na plochách OV výstavbu Kojeneckého ústavu (plocha č. Z2) a Penzionu pro důchodce, příp. pro další zařízení sociální péče a zdravotnictví (plocha č. Z3). Největší rozsah navržené zastavitelné plochy představuje v řešeném území plochy smíšené obytné SO, určené převážně pro bydlení s možností výstavby zařízení občanského vybavení, zařízení drobné výroby a výrobních služeb, pro veřejná prostranství a pro související dopravní a technickou infrastrukturu (plocha č. Z1). Využití SO plochy č. Z1, upravuje Územní plán Rapotín, právní stav po změně č. 1, březen 2015, výkres základní členění území, kde změny prověří územní studie.

Zásady řešení území v širších souvislostech

Areál má výbornou polohu. Jak vůči ostatním obdobným parkům na Moravě, tak co se dostupnosti týče. Navíc je ve spádové oblasti obce a je snadno dostupný pro šumperské i přespolní. Taktéž v okolí vedou turistické a cyklistické stezky např. na Bukový kopec, kde se v současnosti buduje nová rozhledna, nebo rapotínská cyklostezka. Parkování při soutěžích podobně jako v minulosti, přímo v areálu na vyhrazených místech nebo na přilehlých komunikacích.

Správní budova s pochozí střechou, která má umožnit lepší sledovatelnost závodní plochy. V přízemí je situována klubovna, šatny, toalety a krytá terasa s občerstvením pro návštěvníky. Na střešní úrovni se nachází terasa a místnost pro komentátora. Servisní budova pro uložení nářadí, techniky nebo úschovu strojů tvoří nádvoří s prostorem pro očištění strojů. Nezbytnou součástí je taktéž tribuna pro vítěze.


Zhodnocení místa

To, jak územní plán navrhuje ve svém hlavním využití území, nese všechny znaky suburbanizace, v Česku známé také jako sídelní kaše (urban sprawl). Termín označuje způsob zástavby, kdy neexistuje zastavovací plán, není kladen žádný nebo malý důraz na veřejná prostranství, často vznikají monofunkční rozsáhlé oblasti bez potřebné občanské vybavenosti (obchody, školky, školy). Obyvatelé jsou sociálně vyloučeni, odkázáni na individuální automobilovou dopravu. Z toho vyplývá, že primárně je třeba rozvoj měst i venkovských obcí situovat uvnitř zastavěného území. Tento problém upravuje Princip přiměřené rovnosti v dosažitelnosti všech druhů infrastruktury pro všechny občany Evropské unie a je zakotven v dokumentu Evropské perspektivy územního rozvoje (European Spatial Development Perspective, 1999).

Z výše uvedeného plyne takové řešení, které bude krajině blízké, území ponechá přístupné většině obyvatel a zhodnotí místní i regionální potenciál.

Stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení

Návrh Cross Parku je znovuoživení více než dvacetileté motocrossové tradice, rozšířené o různé druhy cyklo drah. Cyklistika je poměrně dobře dostupný, nenákladný sport, v současné době na vzestupu. Umožňuje vyžití pro všechny věkové kategorie. V okolí se těší velké oblibě. Proto dává smysl ji podpořit na takovém místě, kde jsou vhodné přírodní podmínky a možnost rozvoje do budoucna, díky velké rozloze areálu. Návrh Cross Parku respektuje znění územního plánu:
Jako přípustné využití území pro OV (plochy č. Z2 a Z3) jsou:
- stavby tělovýchovných a sportovních zařízení - včetně provozního zázemí
- byty pro majitele, správce, zaměstnance
- stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, domovní ČOV,
Přípustné využití území pro SO (plocha č. Z1) jsou:
- stavby pro tělovýchovu a sport
- stavby pro ubytování, stavby pro stravování, stavby pro nevýrobní služby

Při návrhu Cross Parku je využito dosavadní rozmístění drah, s úmyslem dobudování tratí pro downhill, bicross, pumptrack atd.
S tím souvisí stavba nového vleku a vlastního zázemí, které je situováno ve spodní části areálu. Je navržena přízemní budova s pochozí střechou, která má umožnit lepší sledovatelnost závodní plochy. V přízemí je situována klubovna, šatny, toalety a krytá terasa s občerstvením pro návštěvníky. Na střešní úrovni se nachází terasa a místnost pro komentátora. Servisní budova pro uložení nářadí, techniky nebo úschovu strojů tvoří nádvoří s prostorem pro očištění strojů. Nezbytnou součástí je taktéž tribuna pro vítěze. Místo pro týmy soutěžících se nachází při hlavním vjezdu do areálu. Zde je navržena zpevněná plocha pro karavany s potřebným připojením k elektrické síti. Tato plocha může sloužit i jako parkoviště. Taktéž se nabízí zlepšení dostupnosti revitalizovaných rybníků. V budoucnu lze uvažovat o rozšíření areálu např. lezeckou stěnou nebo dopravním hřištěm, které je nejblíže v Mohelnici.

Cross Park

Návrh spočívá na třech ideových pilířích
1/ přístupné území většině obyvatel
2/ zhodnotit místní potenciál
3/ zvýšit turistický zájem

ad 1/ jedná se o volně dostupné místo v krajině, které by si i nadále mělo zanechat svůj otevřený charakter a umožnit všem obyvatelům rovnocenný přístup do areálu

ad 2/ krajinné uspořádání, dobrá dostupnost i nedávná sportovní historie přímo nabádá k volnočasovým aktivitám. Cross Park tyto aktivity naplňuje. Pracuje s již vybudovanými tratěmi, leží na pěších i cyklo trasách. Při vzájemné spolupráci obce se sportovními spolky vzniká dlouhodobě udržitelná a smysluplná aktivita

ad 3/ vybudováním Cross Parku vzniká areál nadregionálního významu, který je unikátní v rámci České republiky

Přínos pro obec

Zhodnocení a využití prostoru vybudováním Cross Parku se řadí mezi jediný takový projekt v ČR. Navazuje na motocrossovou tradici, která je v místě stále živá a dále podporuje cyklistické sporty, kterým se v areálu taktéž daří. Znamená významný turistický bod, atraktivní zázemí pro tyto disciplíny s možností rozvoje a sjednocení místních skupin např. oddíl Buldoci, B4, Zevl Team, Cihelna park, ŠPK local riders, Hanuš team. Pořádání soutěží přispěje k oživení turistického ruchu. Vybudování Cross Parku má podporu motokrosového klubu i zdejších skupin, a s podporou obce Rapotín vzniká smysluplný projekt nadregionálního významu.