Studie Michle


Pohled na novou zástavbuKategorie: urbanismus
Status: studie
Místo: Praha - Michle
Rok: 2013

 

 

 

Půdorys řešení architektonické studie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanistické řešení

Urbanistické řešení

Urbanistické řešení

Urbanistické řešení

Urbanistické řešení

 

Řešené území se rozkládá na rozmezí dvou míst. Městského a přírodního. V severní části při ulici K Podjezdu se na hraně svahu zastavila městská zástavba, aby na protilehlém místě vyrostla školka v zeleni, lemovaná na jedné straně říčkou Botič, na straně druhé místní sběrnou železa a kolejovým náspem. Okolní zástavba je průřezem stavebního slohu od prvorepublikových činžovních domů přes bytové domy z padesátých až šedesátých let, panelovou výstavbu až k novodobým developům.

Průběh výstavby je plánován ve dvou etapách. V první řadě stavba školky a dostavba bloku. Poté bude zahájena druhá fáze výstavby obytných domů. K přemístění budovy školky přistupuji z několika důvodů. Jednak navrhuji výhodnější využití prostoru, a jednak celá oblast získá moderní školku, která může jednoduše reagovat na populační křivku díky konstrukčnímu řešení vnitřních mobilních stěn. Přidanou hodnotou je polyfunkční budova pro volnočasové aktivity, jejíž prostory mohou být využívány jako kulturní i sportovní zázemí pro školku a okolí.

Urbanizace místa

Současná městská zástavba se zastavila při severní části řešeného území. Koberec výstavby dále rozvíjím – spouštím směrem k řece, při které vzniká nábřeží s náměstím. Toto nábřeží poskytuje dostatek prostoru pro auta, chodce i cyklisty. Stezka je součástí městské sítě, a od silnice ji dělí stromořadí. Takto navržená struktura navazuje na stávající ulici, a sjednocuje celou oblast. Součástí návrhu je náměstí, kam ústí vnitřní piazzeta. Piazzeta při dostavěném bloku propojuje dvě výškově odlišná území, která jsou pro Michli typická. Zároveň je vloženou podestou mezi horní ulicí a řekou. Její součástí je obchodní parter. K takto navrženému využití vnitrobloku mě vedl fakt, že přilehlé náměstí neplní svoji funkci.

Dostavba bloku

V západní části pozemku se nachází stávající bytový dům, který doplňuji a uzavírám. Takto vzniká dům pro bydlení, obchody a kanceláře. Dům parterem kopíruje svažitost terénu, lámaná fasáda směřuje do ulice s náměstím.

Nadzemní část stavby je rozdělena do dvou částí tak, aby nebyl snížen komfort stávajícího bydlení. Nevýhodná severojižní orientace části navrženého domu si žádá byty přes celou hloubku dispozice pro zajištění jejich dostatečného oslunění. Některé byty mají lodžii.

Školka

Stávající umístění školky je diskutabilní. Navrhuji přemístění do východní části pozemku. Na uvolněném místě vyrůstá bytový dům, který drží uliční frontu, a zároveň tvoří závětří pro nízkopodlažní zástavbu vilových domů situovaných do klidných míst u říčky. V přilehlé části z ulice jsou pronajímatelné plochy. Bytový dům a viladomy spojuje poloveřejný dvůr, který ústí do prostoru za školkou. Ve dvoře jsou předzahrádky k bytům v přízemí.

Školka je dalším z korálků na Botiči, při kterém jsou situována různá školní zařízení. Při návrhu využívám složitosti terénu. Blízkost železnice mi dala vzpomenout na večerníček O mašinkách v čele s přednostou stanice a vedoucím provozu, tedy ředitelnou a sborovnou. Školka je stanicí pro děti s železniční točnou, odkud se dostáváme do třech objektů, dvou budov školky a jednoho polyfunkčního domu – školkovny. Ta je určena pro volnočasové aktivity dětí, včetně dětských představení. Mezi školkou a bytovými domy vede třináctá kolej do Zababova.