Zastavovací studie rozšíření obce Bobnice


Pohled na řešení rodinného domuKategorie: urbanismus
Status: studie
Místo: Bobnice
Rok: 2016
Autoři: Zbyněk Mrkus, Ing. Milada Krejcarová – doprava

 

 

 

 

 

 

 

Půdorys 1. NP

Půdorys 1. NP

Půdorys 2. NP

Obec Bobnice

Nachází se 2 km severně od města Nymburk, tedy v Polabské nížině. Zdánlivá rovina však není jednotvárná. Jsou zde typické lužní lesy, tůně a mokřady, které na některých místech přecházejí v pruhy písčitých teras a vátých písků. Snaha o zachování alespoň části neporušené přírody vedla k vyhlášení chráněných lokalit, např. lužního komplexu mezi Veltruby a Poděbrady, dále Žehuňského rybníka a Žehuňské obory, strání u Mcel, slatinné louky Hrabanovská černava u Lysé nad Labem, chráněné již od roku 1933 a slatinná louka u Velenky. Nejzajímavější místa s písečnými přesypy jsou u Píst a u Osečka.

Hranice řešené lokality

Řešené území se nachází na severovýchodním okraji Bobnic. V územním plánu Obce Bobnice označena jako plocha Z 02. 1. Rozloha lokality je cca 8,1 ha. Ze severu hraničí s pozemky silnic III. třídy, v západní části s pozemky zemědělských usedlostí v ulici Průběžná č.p 21, č.p. 22, zahradou rodinného domu č.p.84 a pozemky rodinných domů č.p. 26 a č.p. 168 v ulici Polní. Z jihu lokalitu uzavírá koryto potoka Bobnička, z východu dva zemědělsky obhospodařované pozemky.

Koncept návrhu

Návrh respektuje současný platný územní plán, který stanovuje způsob využití lokality jako prostor pro venkovské bydlení (BV) a smíšené venkovské území (SV). Studie si klade za úkol nastavení hlavních prostorových vztahů a předpokládá upřesnění v následném regulačním plánu pro toto území. Prostorový návrh zastavovací studie se zaměřuje na společně sdílené prostory, kterými jsou ulice, volná prostranství a prostor pro venkovskou či smíšenou výstavbu. Plán pracuje s individuální výstavbou rodinných domů, proto plochy jsou rozparcelovány a určeny k výstavbě jednotlivých domů. To ovšem nevylučuje budoucí zájem o koordinovanou hromadnou výstavbu ze strany developera, družstva či obce. Profil ulice vychází ze zdejší zvyklosti. Obousměrně průjezdná vozovka, chodník, zelený pruh se stromořadím z listnatých stromů. Vjezd k domu přes zelený pruh, v případě parcel u silnice III. třídy výjezd přímo na ni. Ve středu lokality je navrženo veřejné prostranství, jež slouží k volnočasovým aktivitám a podněcuje tak vzájemné setkávání obyvatel.

Dopravní obslužnost

V západní části je lokalita napojená obousměrným vjezdem z ulice Průběžná. Výhledově se uvažuje o zbudování kruhové křižovatky, která má být v místě křižovatkového trojúhelníku při výjezdu z obce směrem do Chleb či Oskořínku. Tuto skutečnost zohledňuje návrh prodloužením ulice do předpokládaného místa napojení. V západním spodním okraji je lokalita napojená pro automobily pouze výjezdem do ulice Polní. Všechny ulice jsou obousměrně průjezdné, se zklidněnou dopravou pomocí zóny 30, v křížení opatřeny vyvýšenými prahy, které jsou dále pravidelně rozmístěny po celé délce ulice. Mají za úkol podpořit zklidnění automobilového provozu a zajistit bezpečný přechod chodců. Pro pěší je zbudována síť chodníků, která přispívá k prostupnosti celé lokality a navazuje na stávající komunikace nebo vytváří nová spojení, např. lávkou přes potok Bobnička s přístupem k fotbalovému hřišti. Cyklisté využívají vozovky pro automobily. Doprava v klidu je řešená požadovaným parkováním na vlastním pozemku obyvatel, pro návštěvníky jsou zřízena podélná stání. Sjezdy na pozemky jsou řešeny individuálně, vždy z profilu ulice, přes zelený pruh, v případě parcel u silnice III. třídy výjezd přímo na ni. K obsluze území hromadnou dopravou se zamýšlí využít stávajících kapacit, především autobusové zastávky v prostoru návsi.